องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน พ.ศ.2566   2 พ.ย. 2566 13
48 มาตรฐานการบริการสาธาณรณะของ อปท.   16 ก.พ. 2566 34
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13   2 พ.ย. 2565 58
คู่มือปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน   25 ก.พ. 2565 75
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท   20 เม.ย. 2564 163
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   19 เม.ย. 2564 1364
คู่มือปฏิบัติงานด้านการรักษาและเบิกจ่าย สปสช   19 เม.ย. 2564 123
ระเบียบ มท ว่าด้วยการประกันภัยทรัพย์สิน อปท   25 ก.พ. 2564 14582
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.   2 มิ.ย. 2563 182
รูปแบบการจำแนกงบประมาณ   2 มิ.ย. 2563 165
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประชุมสภา   1 มิ.ย. 2563 170
พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจ2549   1 มิ.ย. 2563 160
พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจ2542   1 มิ.ย. 2563 165
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   5 พ.ค. 2563 169
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.   5 ก.พ. 2563 174
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   31 ม.ค. 2563 168
คู่มือจัดทำงบประมาณ อปท.   31 ม.ค. 2563 165
คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560   31 ม.ค. 2563 164
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 ม.ค. 2563 170
แนวปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน   16 ม.ค. 2563 176
คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์   14 ม.ค. 2563 164
รายงานประชุมพิจารณาผล ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ   25 ม.ค. 2562 220
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   15 ม.ค. 2562 188
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   15 ม.ค. 2562 222
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   15 ม.ค. 2562 170
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   15 ม.ค. 2562 203
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงทุจริต   14 ม.ค. 2562 181
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   14 ม.ค. 2562 190
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร   14 ม.ค. 2562 189
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม   14 ม.ค. 2562 186