องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน พ.ศ.2566   2 พ.ย. 2566 259
48 มาตรฐานการบริการสาธาณรณะของ อปท.   16 ก.พ. 2566 54
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13   2 พ.ย. 2565 73
คู่มือปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน   25 ก.พ. 2565 91
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท   20 เม.ย. 2564 183
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   19 เม.ย. 2564 1783
คู่มือปฏิบัติงานด้านการรักษาและเบิกจ่าย สปสช   19 เม.ย. 2564 141
ระเบียบ มท ว่าด้วยการประกันภัยทรัพย์สิน อปท   25 ก.พ. 2564 18296
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.   2 มิ.ย. 2563 200
รูปแบบการจำแนกงบประมาณ   2 มิ.ย. 2563 184
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประชุมสภา   1 มิ.ย. 2563 190
พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจ2549   1 มิ.ย. 2563 176
พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจ2542   1 มิ.ย. 2563 182
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   5 พ.ค. 2563 185
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.   5 ก.พ. 2563 195
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   31 ม.ค. 2563 189
คู่มือจัดทำงบประมาณ อปท.   31 ม.ค. 2563 183
คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560   31 ม.ค. 2563 178
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   30 ม.ค. 2563 188
แนวปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน   16 ม.ค. 2563 210
คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์   14 ม.ค. 2563 180
รายงานประชุมพิจารณาผล ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ   25 ม.ค. 2562 256
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   15 ม.ค. 2562 226
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   15 ม.ค. 2562 255
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   15 ม.ค. 2562 193
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม   15 ม.ค. 2562 225
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงทุจริต   14 ม.ค. 2562 210
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   14 ม.ค. 2562 217
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร   14 ม.ค. 2562 208
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม   14 ม.ค. 2562 206