องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 088-6142923


นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 088-6142923


นางเจียมใจ ตาสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-5086563


จ.อ.สุรชัย คำใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 095-5915364


นายนราวุฒิ จันทร์สอน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2292759


นายชาลี บุตรน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผอ.กองการศึกษา
เบอร์โทร : 090-2355201