องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า 8 พ.ย. 2566 96
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง 31 มี.ค. 2566 73
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ 20 มี.ค. 2566 71
ราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อผ่าซีก) แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านหนองถ่ม 20 มี.ค. 2566 78
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย 20 มี.ค. 2566 64
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ 20 มี.ค. 2566 67
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ 13 มี.ค. 2566 65
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 12 บ้านน้ำคำ 21 ก.พ. 2566 54
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2 บ้านหนองถ่ม 8 ก.พ. 2566 43
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนป่าข่า 8 ก.พ. 2566 49
ราคากลางงานก่อสร้าง ไฟฟ้าพลังงาแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านนาเฮือง 8 ก.พ. 2566 40
ราคากลางงานก่อสร้าง ไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า 8 ก.พ. 2566 40
ราคากลางงานก่อสร้าง ไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ 10 บ้านโคกยาว 8 ก.พ. 2566 44
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 9 หมู่ 11 ตำบลน้ำคำ 8 พ.ย. 2565 41
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 1 หมู่ 12 ตำบลน้ำคำ 8 พ.ย. 2565 50
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6 ตำบลน่้ำคำ 8 พ.ย. 2565 39
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 10 ตำบลน้ำคำ 8 พ.ย. 2565 45
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทรุดตัว หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า 27 ต.ค. 2565 38
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายบ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 - หนองยาว ตำบลน้ำคำ 22 ก.ย. 2565 134
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.53-001 สายบ้านโนนป่าข่า-บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 8 บ้านโนนป่าข่า ตำบลน้ำคำ 13 ก.ย. 2565 124
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยปูผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 4 บ้านนาเฮือง ตำบลน้ำคำ 6 ก.ย. 2565 168
แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนป่าข่า - บ้านโชคชัยพร และเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 53-001 สายบ้านโนนป่าข่า - บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ 14 ก.ย. 2564 269
แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงยางธรรมชาติด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านบ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9 บ้านพืชคาม ตำบลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 6 ก.ย. 2564 219
แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ ไป โคกวังโพน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 6 ก.ย. 2564 206
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ ไป โคกวังโพน ตำบลน้ำคำ 6 ก.ย. 2564 185
แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนางช้างเฒ่า-ตำบลคำไผ่ และเสาไฟฟ้าแบบรอกวลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีใช้พลังงานจากเซ็ลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.53-010 สายบ้านนางช้างเฒ่า-ตำบลคำไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 27 ส.ค. 2564 349
แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาว ไปหมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 27 ส.ค. 2564 259
แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนางช้างเฒ่า-ตำบลคำไผ่ และเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.53-010 สายบ้านนางช้างเฒ่า - ตำบลคำไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 27 ส.ค. 2564 199
แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาว ไปหมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 27 ส.ค. 2564 194
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนางช้างเฒ่า-ตำบลคำไผ่ และเสาไฟฟ้าแบบลอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีจากเซลล์แสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่นยส.ถ.53-010 สายบ้านนางช้างเฒ่า-ตำบลคำไผ่ 27 ส.ค. 2564 155