องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นายชาลี บุตรน้อย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เบอร์โทร : 045-756755 ,0969957331


นางเกตแก้ว สายพฤกษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 080-7246611


นางไพศาล รังมาตย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 095-2590946


นางนิดตญา ตราทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 087-2398223


นางจิตฤดี วรโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 085-4621351


นางเบ็ญจมาศ ทองแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 099-8426715


นางวัลย์ลิกา พุทธคุณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 061-0986195


นางช่อผกา อัศวภูมิ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT
เบอร์โทร : 081-0654577


นางสาวเบญวรรณ ยวนยี
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 090-6057370