องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล
          1  ด้านกายภาพ
                   -ที่ตั้ง
                   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  ตั้งอยู่ 212 หมู่ที่ 12 บ้านน้ำคำ  ตำบลน้ำคำ  อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธร  อยู่ห่างจากอำเภอไทยเจริญ ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ     64กิโลเมตร
                   -พื้นที่
                   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  มีพื้นที่ประมาณ  58.32  ตารางกิโลเมตรหรือ 36,450  ไร่
                   -อาณาเขต
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร
                   ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนาวัง อำเภอเมือง และตำบลนาเวียง  อำเภอเสนางคนิคม 
                                         จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลไทยเจริญ  อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
          2  ภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มี
แม่น้ำลำเซบายไหลผ่าน 
          3 ภูมิอากาศ

          ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดูคือ

                   ฤดูร้อน           ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มีนาคม    ถึงเดือน  พฤษภาคม
                   ฤดูฝน             ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน  กันยายน
                   ฤดูหนาว          ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ตุลาคม    ถึงเดือน  กุมภาพันธ์
          4 ลักษณะของดิน    สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินร่วนปนทรายประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ปลูกข้าวเป็นหลัก
          5  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ
          แหล่งน้ำธรรมชาติ
                   -  ลำห้วย                                     จำนวน           9       สาย
                   -  สระน้ำ , หนอง และอื่น ๆ                จำนวน           12      แห่ง
                   -  อ่างเก็บน้ำ                                 จำนวน           6       แห่ง
          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   -  ฝาย                                        จำนวน           6       แห่ง
                   -  บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน           12      แห่ง
                   -  บ่อบาดาล  (มือโยก)                       จำนวน           6       แห่ง
                   -  ประปาหมู่บ้าน                                       จำนวน           11      แห่ง
          6.  ลักษณะของไม้และป่าไม้   
               พื้นที่ตำบลน้ำคำ จะมีพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
                -เขตป่าสงวนดงบังอี้  ครอบคลุมพื้นที่ บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ 3  ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (บางส่วน) , บ้านตาดไฮ หมู่ที่  11, บ้านโชคชัยพร  หมู่ที่ 9  พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเป็นที่ทำกินบางส่วนแล้ว
               -เขตป่าสงวนดงปอ  ครอบคลุมพื้นที่ บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ 3  ด้านทิศตะวันตก (บางส่วน) , บ้านโนนป่าข่า หมู่ที่ 8 , บ้านโคกยาว หมู่ที่ 10 , บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 11 , บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ 9พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเป็นที่ทำกินบางส่วนแล้ว

ด้านการเมือง/การปกครอง
          1  เขตการปกครอง
                  แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เต็มทั้ง 12  หมู่บ้าน
          2  การเลือกตั้ง
                  จำนวนและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                     -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  มี  -  คน  คือ
                     -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  มี  1  คน  คือ 
                     นายทรงเกียรติ  ทองแสง  ส.จ. เขต 2 จังหวัดยโสธร
                     -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                   โดยการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่   30   กันยายน  2555  จำนวน  24 คน  ประกอบด้วย
                   1.  นายอุทิน   สุขกุล               สมาชิก อบต. หมู่  1
                   2.  นายบุญมี   มายนต์             สมาชิก อบต. หมู่  1
                   3.  นายวิไล  กาญจนี               สมาชิก อบต. หมู่  2
                   4.  นายวิชัย  สุดชารี               สมาชิก อบต. หมู่  2
                   5.  นายดำรงศักดิ์  โชติเนตร       สมาชิก อบต. หมู่  3
                   6.  นายสุทธิพงษ์   พรมโสภา      สมาชิก อบต. หมู่  3     
                   7.  นายธีระพงษ์  ปาละบุตร       สมาชิก อบต. หมู่   4
                   8.  นายสุรศักดิ์   สุนิพัฒน์         สมาชิก อบต. หมู่   4
                   9.  นายสมัคร   สังวรจิตร          สมาชิก อบต. หมู่   5
                   10.  นายวิจารณ์   บุญประสม     สมาชิก อบต. หมู่   5 
                   11.  นายประถม   เรืองริวงค์      สมาชิก อบต. หมู่   6
                   12.  นายเคน  จันทสิงห์            สมาชิก อบต. หมู่   6
                   13.  นายเกษมสันต์  ทับแสง       สมาชิก อบต. หมู่   7
                   14.  นายกรุงไกร  วันฤกษ์         สมาชิก อบต. หมู่   7
                   15.  นายสมใจ  พลมา              สมาชิก อบต. หมู่   8
                   16.  นายคำพู   ใสสว่าง            สมาชิก อบต. หมู่   8
                   17.  นายสมหวัง  บุญโท           สมาชิก อบต. หมู่   9
                   18.  นายเผด็จ  สายศร             สมาชิก อบต. หมู่   9
                   19.  นายชมชัน   ปั้นทอง สมาชิก อบต. หมู่   10
                   20.  นายใส  บริบูรณ์               สมาชิก อบต. หมู่   10
                   21.  นายสมควร  พุทธเจริญ       สมาชิก อบต. หมู่   11
                   22.  นางสาวนงคราญ  โชติเนตร  สมาชิก อบต. หมู่   11
                   23.  นายชาลี  โชติเนตร            สมาชิก อบต. หมู่   12
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ                 คือ  นายรักทวี   ผลขาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ 1          คือ  นายประยูร  ปั้นทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  2         คือ  นายนิยม  พุทธคุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ      คือ  นายอภิสิทธิ์  ไตรยวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ         คือ  นายชมชัน  ปั้นทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ     คือ  นายประถม  เรืองริวงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ       คือ  นายสุทธิพงษ์  พรมโสภา

ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น  6,676  คน  แยกเป็นชาย  3,328  คน  หญิง 3,348  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   114.23  คน / ตารางกิโลเมตร   ***ข้อมูล  ณ   30   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร รวม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
1 น้ำคำ 151 251 252 503 นายสุรศักดิ์   เสนทอง
2 หนองถ่ม 58 107 104 211 นายวรรณชัย   เนินทราย
3 คำสร้างช้าง 258 421 472 893 นายศิริพงษ์  ทองแสง (กำนัน)
4 นาเฮือง 167 332 320 652 นายรัสมี   เภสัมพันธ์
5 หนองคูน้อย 212 416 384 800 นายไสล   โนรีรัตน์
6 คำสร้างบ่อ 98 182 178 360 นายบุญกอง   ตราทอง
7 นางช้างเฒ่า 296 470 450 920 นางปัญญา  อัฒจักร
8 โนนป่าข่า 183 301 311 612 นายทักษิณ    ปั้นทอง
9 โชคชัยพร 158 238 252 490 นายนิชสัน   สราญรมย์
10 โคกยาว 137 242 231 473 นายพรสวรรค์  ถาวร
11 ตาดไฮ 62 109 101 210 นายไทยปัญญา   พุทธเจริญ
12 น้ำคำ 176 259 293 552 นายอำนาจ   พุทธคุณ

          รวม

1,950 3,328 3,348 6,676  

ความหนาแน่นเฉลี่ย   114.23 / ตารางกิโลเมตรสำนักทะเบียนอำเภอไทยเจริญ

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2863