องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 088-6142923


นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 088-6142923


นางสำเลิง ศรีวอุไร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 088-7722831


นายนครินทร์ โพพาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-9992026


นายวิฑูรย์ บุญบรรลุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2510510


นางสาวนันทยา เกลี้ยงเกลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 088-4648277


จ.อ.วรินทร บุญทา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 080-8044242


นายมนต์คริษฐ์ พันธ์ดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 099-6164600


นางขวัญอิสรา ปานจำลอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 091-4209293


นางสาวกัลยา เสียงใส
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 045756755


นายติกร อ่อนศรี
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 064-0845235


นายอุไทย นามมนตรี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-1390557


นายณัฐวุฒิ สายสะอาด
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 084-6389155


นายพัชระ นามเพราะ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 098-4979739


นายนิคม นามนนท์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 081-0424891


นางจูมจี ฉันท์ไชย
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
เบอร์โทร : 082-1567941


นางเกษร ศิลา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
เบอร์โทร : 092-9136379