องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประศาสตร์ บริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เบอร์โทร : 087-8772932


นายทองสุด จันทศร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เบอร์โทร : 083-4421597


นายสมัคร สังวรจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เบอร์โทร : 083-2503890


นายเกษมสันต์ ทับแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เบอร์โทร : 085-7659105


นางสาวจีรภัทร์ วงศ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วสตำบล
เบอร์โทร : 088-6142923