องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายประถม เรืองริวงศ์
ประธานสภา อบต.น้ำคำ
เบอร์โทร : 087-1083827


นายวิไล กาญจนีย์
รองประธานสภา อบต.น้ำคำ
เบอร์โทร : 065-1167245


นายวินิจ อุทธา
เลขานุการสภา อบต.น้ำคำ
เบอร์โทร : 087-9655709


นายอุทิน สุขกุล
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 1
เบอร์โทร : 085-7628382


นายวันชัย วรโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 3
เบอร์โทร : 093-0931744


นายไสล โนรัรัตน์
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 5
เบอร์โทร : 099-8950475


นายทวี จันธศร
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 7
เบอร์โทร : 087-8699081


นายคำดี ใสสว่าง
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 8
เบอร์โทร : 082-9573072


นายอ๊อต ภามนตรี
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 9
เบอร์โทร : 086-2356938


นายสำเริง นักพรรษา
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 10
เบอร์โทร : 088-0773547


น.ส.นงคราญ โชติเนตร
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 11
เบอร์โทร : 087-5017153


นายชาลี โชติเนตร
สมาชิกสภา อบต.น้ำคำ หมุ่ที่ 12
เบอร์โทร : 080-0036694