องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 2 ก.พ. 2567 57
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 2 ม.ค. 2567 159
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 1 ธ.ค. 2566 155
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 1 พ.ย. 2566 158
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ต.ค. 2566 204
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 2 ต.ค. 2566 214
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 2 ต.ค. 2566 202
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 1 ก.ย. 2566 171
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2566 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก รีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๕๓-๐๑๒ สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ตำบล น้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ค. 2566 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง-บ้านนาเฮือง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566) 6 ก.ค. 2566 87
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 3 ก.ค. 2566 24
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง-บ้าน นาเฮือง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 23 มิ.ย. 2566 15
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้าน น้ำคำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 23 มิ.ย. 2566 17
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านคำ สร้างช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 23 มิ.ย. 2566 23
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้น พื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๕๓-๐๑๒ สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ 23 มิ.ย. 2566 11
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส 01010052 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.53-012 สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ 12 บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2566 122
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2566 80
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง-บ้านนาเฮือง หมู่ที่ 3 บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2566 49
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 2566 53
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566 83
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 65
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 3 เม.ย. 2566 72
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 2 มี.ค. 2566 74
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 3 ก.พ. 2566 91
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565) 4 ม.ค. 2566 91
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 4 ม.ค. 2566 86