องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ


วิสัยทัศน์

"น้ำคำตำบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเกษตรอินทรีย์ "


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาศักยภาพของการเกษตรให้มีความรู้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1055