องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเจียมใจ ตาสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 045756755


นางธัญชนก สิตะวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวเดือนเพ็ญ บุญปก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวชนิตา ภักดีโชติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวสายสมร สังวรจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 045-756755


นางสาวจารุวรรณ เสวยราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวอริศรา แสนมา
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
เบอร์โทร : 045756755