องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


จ.อ.สุรชัย คำใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 095-5915364


นายตันติกร สมสิริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 045756755


นายสุรวุฒิ ศิริเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 085-2254331


นายชวเลข ทัพแสง
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 093-3787339


นายดาวทวี เภสัมพันธ์
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 045756755


นายสมเกรียติ จำลอง
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 045756755


นายสุนัย วงจันทร์
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 045756754


นายอนันตเดช นาเวียง
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 045756754


นายวัชรพงษ์ พรมกสิกร
คนงานทั่วไป(กู้ชีพ)
เบอร์โทร : 045765754