องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


จ.อ.สุรชัย คำใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 095-5915364


นายตันติกร สมสิริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 045756755


นายสุรวุฒิ ศิริเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 085-2254331


นายชวเลข ทัพแสง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 093-3787339


นายจำลอง ตราทอง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 065-2956657


นายดานัย พันธ์ดวง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 081-1854177


นายอุไทย นามมนตรี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 096-7520553


นายเกรียงไกร ขวัญทอง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 084-5851668


นายสวรรค์ จรูญพงศ์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 045756755


นางวงเดือน นาเวียง
อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ
เบอร์โทร : 092-9397462


นางสาวกุลธิดา คุณยะโคตร
อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ
เบอร์โทร : 081-0002391