องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
นักบริหารงานคลัง   3 ต.ค. 2565 57
นักบริหารงาน อบต.   3 ต.ค. 2565 56
นักบริหารงานช่าง   3 ต.ค. 2565 73
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   3 ต.ค. 2565 63
นักบริหารงานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 67
นักบริหารงานการเกษตร   3 ต.ค. 2565 58
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 ต.ค. 2565 61
นักจัดการงานทั่วไป   3 ต.ค. 2565 67
นักทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 69
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 ต.ค. 2565 79
นิติกร   3 ต.ค. 2565 77
นักวิชาการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 66
นักวิชาการคลัง   3 ต.ค. 2565 59
นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3 ต.ค. 2565 43
นักวิชาการพัสดุ   3 ต.ค. 2565 55
นักวิชาการตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 64
นักวิชาการเกษตร   3 ต.ค. 2565 67
นักวิชาการสาธารณสุข   3 ต.ค. 2565 52
นายแพทย์   3 ต.ค. 2565 84
ทันตแพทย์   3 ต.ค. 2565 59
เภสัชกร   3 ต.ค. 2565 93
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 56