องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนฯ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 3

Gallery :: การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนฯ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร โดยนายประศาสตร์  บริสุทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  
พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน อบต.น้ำคำ  ได้ออกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2566
ได้ดำเนินออกประชุมประชาคมระว่างวันที่  4 -19 เมษายน 2566 เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน โดยจะนำเอาข้อมูลโครงการที่ได้ไปทบทวน  เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง และเสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชน เป็นอย่างดี
วันที่ : 10 เมษายน 2566   View : 81