องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 20 มีนาคม 2566   View : 71
ประกาศราคากลาง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สายบ้านโคกยาว-บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 571)
โครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย ปีงบประมาณ 2562  (ดู 592)
โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ 8 บ้านโนนป่าข่า ปีงบประมาณ 2562  (ดู 603)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส-53-002 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3003-บ้านน้ำคำ หมู่ 12 ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 495)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4 ตำบลน้ำคำ-บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคำไผ่ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 435)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท สาย ยส.3003-บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 433)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4-บ้านทรัพย์เจริญ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 417)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :