องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 31 มีนาคม 2566   View : 6
ประกาศราคากลาง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สายบ้านโคกยาว-บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 519)
โครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย ปีงบประมาณ 2562  (ดู 536)
โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ 8 บ้านโนนป่าข่า ปีงบประมาณ 2562  (ดู 540)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส-53-002 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3003-บ้านน้ำคำ หมู่ 12 ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 424)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4 ตำบลน้ำคำ-บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคำไผ่ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 379)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท สาย ยส.3003-บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 375)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4-บ้านทรัพย์เจริญ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 360)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :