องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 13 มีนาคม 2566   View : 239
ประกาศราคากลาง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สายบ้านโคกยาว-บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 593)
โครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย ปีงบประมาณ 2562  (ดู 612)
โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ 8 บ้านโนนป่าข่า ปีงบประมาณ 2562  (ดู 632)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส-53-002 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3003-บ้านน้ำคำ หมู่ 12 ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 521)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4 ตำบลน้ำคำ-บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคำไผ่ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 451)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท สาย ยส.3003-บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 461)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4-บ้านทรัพย์เจริญ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 433)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :