องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566   View : 486
ประกาศราคากลาง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ สายบ้านโคกยาว-บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 639)
โครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย ปีงบประมาณ 2562  (ดู 644)
โครงการขุดลอกลำห้วยบง หมู่ 8 บ้านโนนป่าข่า ปีงบประมาณ 2562  (ดู 671)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส-53-002 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.3003-บ้านน้ำคำ หมู่ 12 ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 556)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4 ตำบลน้ำคำ-บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคำไผ่ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 482)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงชนบท สาย ยส.3003-บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 506)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเฮือง หมู่ 4-บ้านทรัพย์เจริญ ปีงบประมาณ 2562  (ดู 464)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :