องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำคำ
                 ​เดิมชื่อบ้านหนองแข้ ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2503 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นบ้านน้ำคำ ตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2510 แยกตำบลส้มผ่อ มาขึ้นกับตำบลคำไผ่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2515 แยกจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดยโสธร เมื่อ 1 เมษายน 2535 แยกเป็นกิ่งอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปัจจุบันตำบลน้ำคำ ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านอบต.น้ำคำ ได้รับการยกฐานะ พ.ศ. 2539 
คณะผู้บริหารทั้งหมด  6 ชุด 

   1. นายสมุทร  ฤทธิผล     พ.ศ.2539-พ.ศ.2540
   2. นายฉวี  วรโพธิ์           พ.ศ.2540-พ.ศ.2543
   3. นายประยูร  ปั้นทอง     พ.ศ.2543-พ.ศ.2547
   4. นายประยูร  ปั้นทอง     พ.ศ.2547-พ.ศ.2548
   5. นายฉลวย  ถาวร         พ.ศ.2548-พ.ศ.2552
   6. นายรักทวี  ผลขาว      พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลน้ำคำ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเวียง, ตำบลนาวัง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอไทยเจริญสู่ตำบลน้ำคำ โดยเส้นทางจากอำเภอไทยเจริญ ผ่านบ้านทรัพย์เจริญ บ้านนาเฮือง ถึงบ้านน้ำคำ ระยะทาง 12 กม. และถนนจากที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ผ่านบ้านพืชคาม บ้านโชคชัยพร ถึงตำบลน้ำคำ ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563   View : 1274